Kindlustuslepingueelne teave

Kindlustusandja andmed:


AAS BTA Baltic Insurance Company

  • Registrikood: 40103840140

  • Aadress: Sporta iela 11, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013, Läti

  • Tegevusala: Kindlustustegevus, v.a elukindlustus

Kindlustusandja esindaja andmed:


AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal (edaspidi tekstis BTA)

  • Registrikood: 11223507

  • Aadress: Lõõtsa 2b, Tallinn 11415

  • Kontaktandmed: bta@bta.ee, +372 5 68 68 668

  • Järelevalve teostaja: Finantsinspektsioon aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn (www.fi.ee)

Kindlustuslepingu lahutamatuks osaks on lepingu sõlmimise hetkel kehtivad BTA üldtingimused ja vastavale kindlustusteenusele kohalduvad BTA tingimused, kindlustuslepingueelne teave ja teised dokumendid, millele on viidatud poliisil. BTA üldtingimuste ning vastavale kindlustusteenusele kohalduvate tingimustega palume tutvuda BTA veebilehel. Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitab kindlustusvõtja, et kindlustusandja on talle üldtingimused ning vastavale kindlustusteenusele kohalduvad tingimused kättesaadavaks teinud, ta on nendega tutvunud ning nõustub nendega.

Kindlustusleping on sõlmitud tähtajalisena või tähtajatuna ning kindlustusperioodi on kindlustusvõtjal võimalik ise valida. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtib poliisil nimetatud kindlustusperioodi jooksul ning poliisil nimetatud territooriumil ja riskide osas. Kindlustusleping loetakse sõlmituks pakkumusele nõustumuse andmise hetkest ja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustuvad poliisil märgitud kindlustusperioodi esimesel kuupäeval. Reisikindlustuse leping loetakse sõlmituks ja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustuvad kindlustusmakse täieliku tasumise hetkest või mitte varem kui kakskümmend neli tundi pärast kindlustusmakse täielikku tasumist. Liikluskindlustuse leping loetakse sõlmituks ja lepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustuvad kindlustusmakse täieliku tasumise hetkest või järgnevate kindlustusmaksete puhul esimese kindlustusmakse tasumise hetkest. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi viimasel kuupäeval.

Kindlustusvõtjale esitatakse kindlustuslepingu eelne teave, lepingutingimused jm dokumendid ning sõlmitud kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul esitatav teave eesti keeles, kui kindlustuslepingu pooled pole kokku leppinud teisiti.

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

BTA säilitab kõik kindlustuslepingud ning kindlustuslepingu sõlmimise ja täitmisega saadud isikuandmed kuni kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni. Kindlustusvõtjal on igal ajal võimalus oma sõlmitud kindlustuslepingutega tutvuda. Täpsemalt saate isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvuda BTA veebilehel.

Täpne kindlustusriskide kirjeldus ning loetelu on ära toodud vastavale kindlustusteenusele kehtivates BTA tingimustes. Kindlustusvõtja poolt valitud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad on esitatud poliisil.

Kolmandale isikule või kindlustusvõtjale tekkinud kahju hüvitatakse BTA üldtingimuste, vastavale kindlustusteenusele kohalduvate BTA tingimuste, kahjuavalduses esitatud dokumentide ning kahjukäsitluse käigus kogutud tõendite alusel.

Kindlustusmakse, sh kindlustusmaksed erinevate kindlustusriskide eest, on märgitud pakkumusel ja poliisil. Kindlustusvõtjal ei teki BTA e-kontori või sidevahendi kaudu lepingu sõlmimisel lisakulutusi.

Kindlustusmakse tasumiseks esitab BTA kindlustusvõtjale arve. Kindlustusvõtja on kohustatud tasuma kindlustusmakse poliisil märgitud suuruses ja tähtpäevaks ning arvel esitatud arvelduskontole.

Kindlustusmakse tasumine BTA e-kontoris toimub süsteemis kuvatava pangalingi kaudu.

Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kokkulepitud maksetähtaega tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda. Kui kindlustusvõtja ei tasu teist või järgnevat kindlustusmakset tähtaegselt, võib kindlustusandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis määrata kindlustusvõtjale maksmiseks vähemalt kahenädalase tähtaja, ehitise kindlustamise korral vähemalt ühekuulise tähtaja. Kui kindlustusmakset ei tasuta ka täiendavaks tähtajaks, loetakse kindlustusleping üles öelduks.

Kui sissenõutavaks muutunud kindlustusmakse või esimene kindlustusmakse ei ole tasutud kindlustusjuhtumi toimumise ajaks, vabaneb kindlustusandja oma täitmise kohustusest. Kui kindlustusjuhtum toimub pärast täiendava tähtaja möödumist ning kindlustusvõtja ei ole kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb BTA hüvitamiskohustusest.

Tarbijast kindlustusvõtjal on õigus sidevahendi teel sõlmitud kindlustuslepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul. Taganemistähtaeg algab kindlustuslepingu sõlmimise päevast või õigusaktides sätestatud asjakohase kindlustuslepingu eelse teabe esitamisest, kui teave on edastatud kindlustusvõtjale peale lepingu sõlmimist.

Taganemisavaldus on kättesaadav BTA veebilehel.

Kindlustusvõtja võib esitada taganemisavalduse:

  1. saates allkirjastatud taganemisavalduse BTA meiliaadressile katkestused@bta.ee;

  2. saates allkirjastatud taganemisavalduse BTA filiaali postiaadressile Lõõtsa 2b, Tallinn 11415;

  3. esitades taganemisavalduse BTA kontoris.

Kui kindlustusvõtja taganeb kindlustuslepingust, tagastab BTA kindlustusvõtja taganemisavalduse kättesaamisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kõik kindlustusvõtjalt kindlustuslepingu alusel saadud tasud, v.a kui kindlustusvõtja kinnitab kindlustuslepingu sõlmimisel, et soovib lepingu kehtima hakkamist taganemistähtaja jooksul. Sellisel juhul on BTA-l õigus kindlustusmaksele jooksva kindlustusperioodi eest.

BTA võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui taganemistähtaja jooksul on toimunud kindlustusjuhtum ja BTA hüvitab tekkinud kahju.

Taganemisõigust ei kohaldata lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega vähem kui 30 päeva.

Liikluskindlustuse poliisi saab lõpetada ainult sõiduki kindlustusvõtja. Nb! Kui sõiduk on müüdud ja autol on uus omanik, ei saa eelnev kindlustusvõtja poliisi lõpetada, lõpetamine tuleb teha enne müügi tehingut. Pärast tehingut on lepingu lõpetamise õigus ainult uuel omanikul.

Kindlustuslepingu ülesütlemine toimub poolte kokkuleppel või võlaõigusseaduses nimetatud juhtudel (nt kindlustushuvi puudumine, kindlustusjuhtumi toimumine jm). Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt.

Kindlustuslepingu ülesütlemise korral on BTA-l õigus kindlustusmaksele jooksva kindlustusperioodi eest. BTA tagastab kindlustusvõtjale kindlustusperioodi lõpuni jääva aja eest tasutud kindlustusmakse, välja arvatud kui kindlustatud ese on hävinenud ja BTA on välja maksnud kindlustushüvitise, millest on maha arvatud kindlustusandja asjaajamiskulud ehk 15% (viisteist protsenti) aastasest kindlustusmaksest.

Lepingu üles ütlemise kohta tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, millel on muuhulgas näidatud ülesütlemise alus, tagastamisele kuuluva kindlustusmakse saaja nimi ja arvelduskonto number.

BTA müügitöötaja töötasu koosneb põhitasust, müügi boonusest ja tulemustasust. Põhitasu suurus sõltub ametikoha kvalifikatsiooni tasemest, müügi boonuse suurus sõltub kindlustuslepingute müügist ja tulemustasu suurus sõltub BTA finantseesmärkide täitmisest.

Kindlustusvõtjal on võimalik esitada BTA tegevuse kohta kirjalik ja vabas vormis kaebus BTA kontoris aadressil Lõõtsa 2b, Tallinn, saates kirja BTA aadressile Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn või e-posti aadressile bta@bta.ee.

Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures (tel. +372 6 67 18 00, lepitus@eksl.ee, Mustamäe tee 46, Tallinn 10621). Lepitusasja lahendamine kindlustuslepitaja vahendusel on kliendile tasuta. Lepitusavaldus tuleb esitada ja menetlus toimub eesti keeles.

Tarbijaõiguste rikkumise korral, kui BTA-ga erimeelsusi lahendada ei õnnestu, võib kindlustusvõtja pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, nõuandetelefonil +372 6 20 17 07, või esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijate teeninduskeskkonna kaudu tarbijakaitseametile selgitustaotlus või teabenõue või tarbijakaebuste komisjonile avaldus kaebuse lahendamiseks. Kontaktandmed: Sõle 23a, 10614 Tallinn, info@ttja.ee.

Isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate andmesubjekti õiguste rikkumise korral on võimalik pöörduda BTA andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitse@bta.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, nõustamise telefonil +372 5 62 02 341 või e-posti aadressil info@aki.ee.

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus BTA tegevuse kohta Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.

Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Kindlustusvõtja on kohustatud BTA-d viivitamatult teavitama kindlustusjuhtumist poliisil esitatud kontaktandmetele. Kindlustusjuhtumi toimumisel peab kindlustusvõtja tegutsema vastavalt õigusaktides ja lepingutingimustes sätestatud korrale ning olenevalt kindlustusjuhtumi iseloomust teavitama juhtunust politseid, päästeteenistust või muud vastavaid päästetöid või uurimist teostavat asutust.

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €accident_one_day_per_person
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
Your session will end in:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

{{ transform.translate('upgrade_offer', 'nba') }}
{{ popupService.current.data.nba.heading }}
{{ popupService.current.data.nba.text }}
{{ transform.translate('btar_one_dashboard_due', 'dashboard') + ' ' + popupService.current.data.start_date_short }}
Cookie
Küpsiste
Cookies Settings
Küpsiste seaded
See veebisait kasutab küpsiseid, mis on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud.
Teie nõusolekul võib see veebisait kasutada lisaks statistilisi ja turundusküpsiseid.

Kui nõustute kõigi küpsistega, klõpsake palun "Lubada".
Kui soovite küpsistest keelduda, klõpsake palun "Ma ei ole nõus". Saate oma eelistusi hallata, klõpsates nuppu "Küpsiste haldamine".

Lisateavet leiate meie küpsiste eeskirjast
Lisateavet leiate meie
küpsiste eeskirjast

Funktsionaalsuse parandamise (vajalikud) küpsised

Antud küpsised on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks ning neid ei saa deaktiveerida. Need küpsised saab jaotada sessiooni ja püsiküpsisteks, mis ei säilita isikut tuvastavat informatsiooni. Sessiooni küpsised kustutatakse niipea kui lahkute käesolevalt veebilehelt.


Statistika küpsised

Antud küpsiseid kasutatakse veebilehe ja andmevoo allikate kasutamise hindamiseks, et saada veebilehe toimimise parendamiseks vajalikku informatsiooni. Antud küpsised aitavad meil määrata, millised veebilehe jaotised on kõige populaarsemad ning millised on kasutajate harjumused lehe kasutamisel. Selleks otstarbeks me kasutame Google Analytics statistikamootorit. Kogu kogutud informatsioon on anonüümne ning see ei võimalda Teie tuvastamist.


Turunduse küpsised

Antud kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse personaliseeritud reklaami näitamiseks vastavalt Teie soovidele. Me kasutame küpsiseid, mis aitavad meil koguda informatsiooni Teie lehe kasutamise harjumuste kohta ning võimaldavad meil teada saada Teie huve, et saaksime näidata Teile ainult neid reklaame, mis vastavad Teie kasutamise harjumustele. Kui Te ei soovi näha mingit reklaami, siis jätke antud valik märkimata.