Äripartneri käitumiskoodeks


Preambula


Oleme BTA, Baltikumi kindlustusturu liider. Inimkeskne ettevõte, mida juhivad tehnoloogia ja innovatsioon. Meie eesmärgiks on luua jätkusuutlike ettevõtete sotsiaalseid ja innovaatilisi algatusi, mis edendavad ühiskonda ning meid ümbritsevat keskkonda.

Järjepidevalt jätkusuutlikkuse eest hoolitsedes ja kliimamuutuste negatiivseid mõjusid vähendades sai BTA rahvusvahelistele ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standarditele vastavuse sertifikaadid. Need sertifikaadid kinnitavad, et BTA investeerib jätkusuutlikkusse ning tegutseb igapäevaselt hea juhtimise põhimõtete järgi. Ootame, et me Partnerid tutvuksid Äripartneri käitumiskoodeksiga, mis määratleb meie käitumisstandardid.

 

Seaduste ja regulatiivsete sätete järgimine

Meie äritegevus on läbipaistev ja aus, järgides Eesti Vabariigi seaduseid. Oleme kindlad, et ka meie Partnerid peavad järgima kõiki tema tegevust reguleerivad õigusakte. Kui mõni käesoleva koodeksi nõue on seadusega vastuolus, järgib Partner rangemat.

 

Nulltolerants korruptsiooni suhtes

Seisame igasuguse korruptsiooni ja altkäemaksu vastu. Samasugust lähenemist ootame ka oma Partneritelt.

 

Aus konkurents

BTA seisab kindlalt ausa konkurentsi eest. Eeldame, et ka meie partner järgib enda töös seda põhimõtet.

 

Rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide järgimine

Partner järgib kõiki kehtivaid õigusakte, mis puudutavad rahapesuvastast võitlust, sanktsioone, keelde või piiranguid, mis on kehtestatud ÜRO resolutsioonide või kaubandus- või majandussanktsioonidega, Euroopa Liidu, Eesti Vabariigi, Ühendkuningriigi või Ameerika Ühendriikide normatiivaktidega.

 

Huvide konflikti vältimine

Partner väldib olukordi, kus Partneri ja BTA vahel tekib huvide konflikt. Partnerilt oodatakse suhetes BTA-ga võimalike huvide konflikti äratundmist ning seejärel selle avalikustamist.

 

Diskrimineerimise keeld

Austame ja tagame põhilised inimõigused ja -vabadused. Partner peab hoiduma igasugusest diskrimineerimisest. Ei ole lubatud diskrimineerimine etnilise päritolu, nahavärvi, rassi, rahvuse, usutunnistuse või veendumuste, puude, soo, raseduse, seksuaalse sättumuse, perekonnaseisu või emaduse/isaduse, ametiühingusse kuulumise, poliitiliste vaadete või vanuse alusel.

 

Õiglased töötingimused

Partnerid ei kasuta sunnitöödd. See tagab, et töötajad on töökohal kaitstud julma või ebainimliku kohtlemise eest. Kedagi ei tohi füüsiliselt karistada, füüsiliselt, seksuaalselt, psühholoogiliselt kuritarvitada ega ahistada. Samuti on keelatud töötajate ähvardamine selliste meetmete kasutamisega. Sunniviisiline ekspluateerimine või orjatöö on rangelt keelatud. Partner peab tunnustama ja austama töötajate õigust vabalt liituda organisatsioonidega ja pidada kollektiivläbirääkimisi.

 

Lapstööjõud

Tunnistame lapse õigust olla kaitstud majandusliku ärakasutamise eest. Partner ei võta tööle rahvuslike normatiivaktidega ettenähtust nooremaid töötajaid, kaitseb alaealisi töötajaid tööde eest, mis oma olemuselt või selle tegemise asjaolude tõttu võivad kahjustada nende tervist, ohutust või moraali. Alaealised ei tohi töötada öösel.

 

Tööohutus ja töötervishoid

Partner tagab oma töötajatele ohutu ja turvalise töökoha. Igasugune põhiliste inimõiguste rikkumine töökohal on keelatud. Partner järgib tuleohutusnõudeid. Partnerilt oodatakse vastavate meetmete rakendamist õnnetuste ja tervisekahjustuste ärahoidmiseks.

Karistussüsteem

Me ei kasuta ega luba kasutada kehalist karistamist, vägivalda ega muid psühholoogilise või füüsilise sunni vorme ning ootame sama ka oma Partneritelt.

 

Töötasu ja tööaeg

Austame ja väärtustame igat töötajat. Partner peab järgima tööaega, miinimumpalka, ületunde, tööpäevasiseseid vaheaegu, igapäevaseid ja iganädalasi puhkeaegu, haigus-, põhi- ja lapsehoolduspuhkust  ning sotsiaalseid tagatisi (nt sotsiaalkindlustus) käsitlevaid õigusakte ning tagama, et kõik töötajad oleksid enne tööle asumist teadlikud nende peamistest töötingimustest.

 

Keskkonnakaitse

Oleme jätkusuutlik ettevõte, kes on pühendunud keskkonnasõbralikule tegutsemisele ja loodusvarade vastutustundlikule kasutamisele. Püüame kliimamuutusi pidurdada, soovime oma rohelust pidevalt suurendada ja palume seda teha oma Partneritel. Partner peab järgima keskkonnanõudeid. Rakendama meetmeid keskkonnamõju vähendamiseks ning arvesse tuleb võtta kõiki keskkonnakahjulikke aineid ja protsesse. Igasugust mõju keskkonnale tuleb vältida või minimeerida, kui seda on võimalik tagada proportsionaalsete meetmetega. Loodusvarasid tuleb alati kasutada säästlikult ning keskkonnaohtlikke materjale käsitletakse väga hoolikalt.

 

Alltöövõtjad

Partneri kasutatavad alltöövõtjad peavad järgima käesoleva koodeksiga kooskõlas olevaid standardeid. Partner peab teavitama alltöövõtjaid käesoleva koodeksi sätetest ja tagama selle vastavuse selles nimetatud nõuetele ja standarditele.

 

Rikkumisest teatamine ja koostöökohustus

Kui Partner kahtlustab, et käesoleva Koodeksi sätteid on rikutud, teatab ta sellest viivitamatult ning teeb koostööd rikkumise ja selle asjaolude uurimisel. Rikkumisest teatamiseks kasutage Whistle Bloweri kanalit: whistleblowing@bta.lv

 

Audit

Vajadusel võimaldab Partner Koodeksi täitmist kontrollida. Selle eesmärgi saavutamiseks kasutatavad meetmed peavad olema täielikud ja proportsionaalsed.

 

Lõppsätted

Juhul, kui Partner rikub käesolevast koodeksist tulenevaid kohustusi, määratakse rikkumise kõrvaldamiseks mõistlik tähtaeg või kui rikkumise olemus ei võimalda seda teha, siis tehakse hoiatus. Kui Partner ei suuda rikkumist lõpetada või paneb toime korduva rikkumise, võidakse leping Partneriga lõpetada.

 


Lihtsuses peitub usaldusväärsus!

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{item.badge}}
{{item.title}}
{{formattedPrice(item.price)}}
{{item.title}}
{{sparsePrice(price, true)}} €
{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.descriptionCasco}}

{{coveredPopup.descriptionMtpl}}

Omavastutus Kasko
{{transform.translate(title)}} {{value}}
insurance_option_subtitle
{{transform.translate(insuranceOptionsValue)}}
Kindlustuskaitsed

Hüvitame BTA kindlustuses liikluskindlustuse sõlminud isiku poolt tekitatud liikluskahju ning ravikulud raviasutuses kolmandatele isikutele (teiste sõidukite omanikud, jalgratturid, jalakäijad) ja kahjustused kolmandate isikute varale.

{{coveredInfoTextMtplWithRoadAssistance}}

{{coveredPopup.title}}

{{coveredPopup.description}}

{{translation('one_property_covered_deductible')}} {{coveredPopup.deductible}} €
{{translation('one_property_covered_risks')}}
{{localized(value.tooltipDescription)}}
{{coveredPopup.coveredContent.title}}

{{coveredPopup.coveredContent.description}}

{{item.title}}
{{coveredPopup.formattedPrice(item.price)}} €accident_one_day_per_person
{{localized(risk.title)}}
{{coveredPopup.sparsePrice(price, true)}} €

Telli meeldetuletus

{{productReminderMessage}} {{productReminderDate}}.

Olen nõus saama BTA eripakkumisi ja uudiskirju
Your session will end in:

{{sessionTimeout.formattedTime}}

popup_year_of_driver_license
btar_popup_vehicle_data
{{ fieldsPopupHeading }}
{{ cmsFields.youngestDriver.label }}
btar_age_not_in_range
no_youngest_driver_age_error_message
{{ cmsFields.drivingExperience.label }}
no_driving_experience_error_message
{{ cmsFields.territory.label }}
no_territory_error_message
{{ cmsFields.drivingExperienceLessThanThreeYears.label }}
no_driving_experience_lt_3_years_error_message
{{popup.textTitle}}
Palun oota!

Meil läheb üks hetk, et kalkuleerida Sulle parim pakkumine.

Cookie
Küpsiste
Cookies Settings
Küpsiste seaded
See veebisait kasutab küpsiseid, mis on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud.
Teie nõusolekul võib see veebisait kasutada lisaks statistilisi ja turundusküpsiseid.

Kui nõustute kõigi küpsistega, klõpsake palun "Lubada".
Kui soovite küpsistest keelduda, klõpsake palun "Ma ei ole nõus". Saate oma eelistusi hallata, klõpsates nuppu "Küpsiste haldamine".

Lisateavet leiate meie küpsiste eeskirjast
Lisateavet leiate meie
küpsiste eeskirjast

Funktsionaalsuse parandamise (vajalikud) küpsised

Antud küpsised on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks ning neid ei saa deaktiveerida. Need küpsised saab jaotada sessiooni ja püsiküpsisteks, mis ei säilita isikut tuvastavat informatsiooni. Sessiooni küpsised kustutatakse niipea kui lahkute käesolevalt veebilehelt.


Statistika küpsised

Antud küpsiseid kasutatakse veebilehe ja andmevoo allikate kasutamise hindamiseks, et saada veebilehe toimimise parendamiseks vajalikku informatsiooni. Antud küpsised aitavad meil määrata, millised veebilehe jaotised on kõige populaarsemad ning millised on kasutajate harjumused lehe kasutamisel. Selleks otstarbeks me kasutame Google Analytics statistikamootorit. Kogu kogutud informatsioon on anonüümne ning see ei võimalda Teie tuvastamist.


Turunduse küpsised

Antud kolmandate osapoolte küpsiseid kasutatakse personaliseeritud reklaami näitamiseks vastavalt Teie soovidele. Me kasutame küpsiseid, mis aitavad meil koguda informatsiooni Teie lehe kasutamise harjumuste kohta ning võimaldavad meil teada saada Teie huve, et saaksime näidata Teile ainult neid reklaame, mis vastavad Teie kasutamise harjumustele. Kui Te ei soovi näha mingit reklaami, siis jätke antud valik märkimata.