Kodukindlustus

Kahjuks ei ole võimalik alati õnnetusi vältida ning sinu kodu võib saada kahjustatud või ka hävineda. Vastutustundlik omanik kindlustab oma vara. Kodukindlustus kaitseb ootamatute ning ettenägematute kulutuste eest kindlustusjuhtumi korral ning abistab naasmast elu igapäevarütmi.

OSTA POLIIS E-KONTORIST

Küsi pakkumust siit:

Täida avaldus ning me võtame Sinuga ühendust kindlustuspakkumuse vormistamiseks vastavalt Sinu eelistustele ja nõuetele!

*kohustuslik väli

Autoriseerimise test:


Miks valida BTA kodukindlustus?

Meie eelised:

 • pakume personaalset lähenemist vastavalt kliendi vajadustele ning soovidele;
 • meie kindlustustoode baaslahendus täidab kõik finantseerimisasutuste nõudmised ning lisaks on võimalik valida rida täiendavaid tooteid;
 • võimalik on valida koguriski toode ehk kindlustatud on kõik varakahjud mis ei ole välistatud (kaasaskantav vara vastavalt valitud limiitidele, jne;
 • võimalik on komplekteerida sobiv lahendus valides põhiriskidele lisaks täiendavad tooted;
 • samuti pakume lisatootena vastutuskindlustust nii koduomanikule kui laiendatud vastutust pereliikme ja kodulooma tegevuste osas;
 • samuti pakume katet ajutise elamispinna üürikulude kompenseerimsieks;
 • kahjukäsitlus on kiire ja juhtumist lähtuv;
 • Kui tegemist on väiksemate ning lihtsamate kahjudega ning kui kahjujuhtum klassifitseerub nn. kiirete kahjude alla, siis kahju hüvitamine toimub paari päeva jooksul.

Millist vara on võimalik kindlustada?

Kindlustame igat laadi kinnisvara:

 • kortereid;
 • elamumaju, sealhulgas nende lisakonstruktsioone, nagu aiad, tarad, väravad, kuurid, jalgrajad, jne.;
 • kõrvalhooneid (majapidamishooned, garaažid, aiamajad, jne.).


Hoone või korteri kindlustus hõlmab välis- ja siseviimistluse kindlustust, majapidamiskonstruktsioonide (torustik, juhtmestik, küte, ventilatsioon ja kliimaseade, jne.) ning teiste integraalsete kodu osade kindlustust.

Maju on võimalik kindlustada ka remondi, rekonstrueerimise ja ehituse ajaks.

Pakume kindlustust järgnevale omandile või vallasvarale, seda lisaks kinnisvarakindlustusele või eraldi:

 • elektriseadmed (heli-, video- või televisioonitehnika, foto- ja kaamerasüsteemid, sidevahendid, majapidamisseadmed, sealhulgas külmikud, nõudepesumasinad, mikrolaineahjud, pliidid, aurukorstnad, pesumasinad, kuivatid, jne.);
 • arvutid ja nende lisatarvikud (arvutid, sülearvutid, tahvelarvutid, monitorid, printerid, skännerid, arvutite helisüsteemid, välised mäluseadmed, modemid, jne.);
 • mööbel (lauad, toolid, kapid, sealhulgas integreeritud mööbel, töölauad, jne.);
 • sisustus- ja majapidamisesemed (vaibad, kardinad, söögiriistad, lauariistad, lambid, ehisesemed, majapidamisesemed, tööriistad, jne.);
 • spordi- ja vabaaja harrastamise vahendid (jalgrattad, spordivarustus, suusad, lumelauad, rulluisud, muusikalised instrumendid, kalastusvahendid, jne.);
 • jalatsid, riided ja lisatarvikud (igat tüüpi riided, sealhulgas karusnahk, kellad, prillid, ehted, jne.);
 • muud esemed.

Milliste riskide vastu on võimalik kindlustada?

Tabelis toodud riskid viitavad nii liikuvale kui püsivale omandile.  
Peamised riskid:
 
   
Tulekahju risk
Tulekahju, plahvatus, pikselöök, mehitatud lennuaparaadi, selle osade või lasti alla kukkumine; kindlustus hüvitab ka tulekahjust põhjustatud tahma, suitsu ja tulekustutusest tingitud kahju.
Vedeliku või auru leke
Hoonesiseste süsteemide (nt veevarustuse, kanalisatsiooni- ja küttesüsteemide) avariid, s.o nende äkiline ja ootamatu purunemine või ummistumine; Samuti hoone siseveevõrguga püsivalt ühendatud kodumasinate (sh pesu- ja nõudepesumasinad, boilerid) ja nende ühendusdetailide purunemisel väljavoolanud vesi ja hoone siseveevõrgust või selle osadest, sh kraanist välja voolanud vesi.
Loodusõnnetuste poolt põhjustatud kahjustused
Torm, rahe, suure lumesaju mõjud, puude, mastide, postide või nende osade mahalangemine.
Kolmandate osapoolte ebaseaduslik tegevus
Vargus, rööv, kolmandate osapoolte põhjustatud varakahju, maismaasõiduki otsasõit.
Muud ettenägematud kahjud, mis ei ole välistatud
Näide: diivani liigutamisel tekib seina auk, inimene komistab millegi otsa ja kahjustab telerit.

Pakutavad lisakindlustuskaitsed:
€ - täiendava tasu eest
     
Üleujutus
Looduslik üleujutus s.o erakorraline looduslik veetaseme tõus (sh tormist, sademetest või muust loodusnähtusest), mille tõttu tekkinud ebaharilikku veehulka ei suuda maapind või kuivendussüsteemid vastu võtta.
Maavärin
Maavärina poolt põhjustatud varakahju (Richteri skaalal vähemalt 4.0 palli).
Ajutise elukoha üürikulu
Kui kindlustusjuhtumi toimumisel kindlustatud vara hävib või saab kahjustusi ulatuses, et elamine seal ei ole võimalik, hüvitab kindlustusandja samaväärse ajutise elukoha üürikulu ja vajalikud kolimiskulud.
Kaasaskantav vara (koduse vara kindlustuskoha laiendus)
Näiteks Eesti Vabariigi piires liikudes kaasasolev laptop või telefon on kaetud vastavalt valitud kindlustuskattele). Käesolevate tingimuste kohaselt käsitletakse pereliikmetena kindlustusvõtja abikaasat või elukaaslast, nende alaealisi lapsi või ülalpeetavaid.
Elektrihäired
Hüvitatakse hoonetele või kodusele varale tekitatud kahju mille põhjuseks on avarii tagajärjel tekkinud või ette teatamata elektrikatkestus; elektrivoolu mõju, sh ülepingest, ülekoormusest või lühisest tekitatud kahju; välgu kaudne mõju ja sellest tulenevad elektrilised ja magnetilised nähtused.
Võtmeteenus
Kindlustusandja hüvitab võtmeteenuse kulu, mis on kantud luku muukimiseks, asendamiseks või parandamiseks juhul, kui kindlustatud eluruumi seaduslik valdaja ei saa sellesse siseneda kaotatud või kahjustatud võtme või lukumehhanismi tõttu.
Vastutuskindlustus
Vastutuskindlustuse kindlustusobjektiks on kindlustatud isiku või kaaskindlustatu tsiviilvastutus. Vastutuskindlustus annab kindlustuskaitse kolmanda isiku nõuete korral, kui kindlustatud isik või kaaskindlustatu on kahju tekkimises süüdi või vastutab kahju tekkimise eest vastavalt seadusele ning nõue on põhjuslikus seoses kindlustuslepingus nimetatud ehitise valdamisega.

Laiendatud vastutuskindlustus annab kindlustatud isikule ja tema abikaasale või elukaaslasele, nende alaealistele lastele ning ülalpeetavatele lisaks vastutuskindlustusele, kindlustuskaitse Eesti Vabariigi territooriumil kõikide kolmandale isikule tekitatud kahjude suhtes, v.a välistused. Laiendatud vastutuskindlustus hõlmab ka lemmikloomaomaniku vastutuskindlustuskaitset.
Rajatised
Hoone juurde kuuluvad rajatised kuni 3 000 euroni (nt piirdeaed, varikatus, juurdepääsu- ja jalakäijate tee, välisvalgustus, lipumast ja väikehooned kuni 15m2 . Näiteks kui tugeva tuule tõttu maha langev puu või sõiduk kahjustab mõnda mainitud rajatist.

Milline on kindlustusterritoorium?

 • Kodukindlustus kehtib Eesti Vabariigi territooriumil;
 • Vajadusel kliendi soovist ning lähtuvalt tellimusest, saab kindlustada kodune vara ka väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi.

Poliisi sõlmimise võimalused

BTA poliise on võimalik soetada järgmistel viisidel:

 • täites avalduse BTA kodulehel; BTA teenindaja võtab Sinuga ühendust üksikasjaliku teave saamiseks, valmistab ette kindlustuspakkumuse ja saadab selle Sinu sisestatud e-posti aadressile;
 • helistades BTA Klienditeeninduskeskusesse numbrile (+372) 5 68 68 668. Kindlustuspoliisi eest on võimalik maksta ka telefonikõne ajal;
 • saates kirja BTA Klienditeeninduskeskusesse e-posti aadressil: bta@bta.ee või Skype: bta_kindlustus;
 • külastades BTA Klienditeeninduskeskuse kontorit personaalselt;
 • võttes ühendust BTA kindlustusagendiga;
 • võttes ühendust BTA partneri kindlustusmaakleriga.

Mida teha õnnetusjuhtumi korral?

Õnnetusjuhtumi korral toimi järgmiselt:

Juhul kui tegemist on vedeliku või aurulekkega, teavita korteriühistu esimeest või majahaldajat (kus võimalik). 

 1. Selleks, et läbi viia päästeoperatsiooni ning dokumenteerida asjaolusid ning õnnetuse põhjust, palun võta ühendust päästeteenistusega telefonil 112 järgmistel juhtudel:
  • inimene on vigastatud;
  • on puhkenud tulekahju;
  • aset leiab gaasileke;
  • kui on alust arvata, et õnnetus on põhjustatud kolmandate osapoolte tegevuse tõttu.
 2. Kui ennast ohtu seadmata on see võimalik, teosta tegevusi, päästmaks vara ja takistamaks selle edasist kahjustumist.
 3. Kui võimalik, püüa pärast päästetööde lõpetamist hoida õnnetuspaika puutumatuna ja säilita kindlustatud kahjustatud vara jäänused.
 4. Esimesel võimalusel võta ühendust BTA klienditeenindusega, helistades telefonil (+372) 5 68 68 668, et saada juhised edasiseks toimimiseks ning registreerida kahjujuhtum.

Teabedokument

  PDF E-doc
Teabedokument

 

Kindlustustingimused

  PDF
Kodukindlustuse tingimused  
Koguriskikindlustus  
Tingimused nr EE1E-2
(kehtivad alates 20.12.2016)
Tingimused nr EE1E-1
(kehtivad alates 17.06.2014)
Nimetatud riskide kindlustus  
Tingimused nr EE1F-2
(kehtivad alates 20.12.2016)
Tingimused nr EE1F-1
(kehtivad alates 17.06.2014)
Tingimused nr 3D-1
(kehtivad alates 14.12.2010)
Kindlustuse üldtingimused  
Tingimused nr GC 2019.0
(kehtivad alates 01.07.2019)
Tingimused nr GC-2012
(kehtivad alates 01.12.2011)