Kindlustuslepingueelne teave

Kindlustusandja andmed
AAS "BTA Baltic Insurance Company"
Registrikood: 40103840140
Aadress: Sporta 11, Riga, LV-1013, Läti
Tegevusala: Kindlustustegevus, v.a elukindlustus

Kindlustusandja esindaja andmed
AAS "BTA Baltic Insurance Company" Eesti filiaal
Registrikood:11223507
Aadress: Lõõtsa 2b, Tallinn 11415
Kontaktandmed: bta@bta.ee; +372 5 68 68 668
Järelevalve teostaja: Finantsinspektsioon aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn (www.fi.ee)

Kindlustuslepingu informatsioon

Kindlustuslepingu lahutamatuks osaks on  lepingu sõlmimise hetkel kehtivad BTA kindlustuslepingute üldtingimused ja kindlustustoodetele kehtivad BTA tingimused, lepingueelne teave ja teised dokumendid, millele on viidatud poliisil. Kindlustustingimustega palume tutvuda BTA veebilehel www.bta.ee. Kindlustuslepingu sõlmimisel kinnitab kindlustusvõtja, et kindlustusandja on talle üldtingimused ja kindlustustingimused kättesaadavaks teinud, ta on nendega tutvunud ning nõustub nendega.

Kindlustusleping on sõlmitud tähtajalisena ning kindlustusperioodi on kindlustusvõtjal võimalik ise valida. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtib poliisil nimetatud kindlustusperioodi jooksul ning poliisil nimetatud territooriumil ja riskide osas. Kindlustusleping loetakse sõlmituks pakkumusele nõustumuse andmise hetkest ja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustuvad poliisil märgitud kindlustusperioodi esimesel kuupäeval. Reisikindlustuse leping loetakse sõlmituks ja kindlustuslepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustuvad kindlustusmakse täieliku tasumise hetkest või mitte varem kui kakskümmend neli tundi pärast kindlustusmakse täielikku tasumist. Liikluskindlustuse leping loetakse sõlmitus ja lepingust tulenevad õigused ja kohustused jõustuvad kindlustusmakse täieliku tasumise hetkest. Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi viimasel kuupäeval.

Kindlustusvõtjale esitatakse kindlustuslepingu eelne teave, lepingutingimused jm dokumendid ning sõlmitud kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul edastatav teave eesti keeles, kui kindlustuslepingu pooled pole kokku leppinud teisiti.

Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

BTA säilitab  kõik kindlustuslepingud ning kindlustuslepingu sõlmimisega saadud isikuandmed kuni kindlustuslepingust tulenevate nõuete aegumistähtaja lõpuni. Kindlustusvõtjal on igal ajal võimalus oma sõlmitud kindlustuslepingutega tutvuda. Täpsemalt saate  isikuandmete töötlemise põhimõtetega tutvuda BTA veebilehel https://www.bta.ee/ee/about/isikuandmete-kaitse-bta-s 

Kindlustuskaitse

Täpne kindlustusriskide kirjeldus on ära toodud kindlustustoodetele kehtivates BTA tingimustes ning kindlustusvõtja poolt valitud kindlustuskaitsed ja kindlustussummad on esitatud poliisil.

Kolmandale isikule tekitatud kahju või kindlustusvõtjale tekkinud kahju hüvitatakse BTA kindlustuslepingute üldtingimuste, kindlustustoodetele kehtivate BTA tingimuste ja kahjuavalduses esitatud dokumentide alusel.

Kindlustusmakse ja maksmise kord

Kindlustusmakse, sh kindlustusmaksed erinevate kindlustusriskide eest, on märgitud pakkumusel ja poliisil. Kindlustusvõtjal ei teki BTA e-kontori või sidevandi kaudu lepingu sõlmimisel lisakulutusi.

Kindlustusmakse tasumiseks esitab BTA kindlustusvõtjale arve. Kindlustusvõtja on kohustatud tasuma kindlustusmakse poliisil märgitud suuruses ja tähtpäevaks ning arvel esitatud arvelduskontole. 

Kindlustusmakse tasumine BTA e-kontoris toimub süsteemis kuvatava pangalingi kaudu.

Kui kindlustusvõtja ei ole 14 päeva jooksul pärast kokkulepitud maksetähtaega tasunud kindlustusmakset või esimest kindlustusmakset, võib kindlustusandja kuni makse tasumiseni lepingust taganeda. Kui  kindlustusvõtja teist või järgnevat kindlustusmakset ei tasu õigel ajal, antakse makse tasumiseks vähemalt 30-päevane täiendav tähtaeg. Kui  kindlustusmakset ei tasuta ka täiendavaks tähtajaks, loetakse kindlustusleping üles öelduks. Kui kindlustusjuhtum toimub enne esimese kindlustusmakse tasumist või pärast täiendava tähtaja möödumist ning kindlustusvõtja ei ole kindlustusjuhtumi toimumise ajaks kindlustusmakset tasunud, vabaneb BTA hüvitamiskohustusest.

Lepingust taganemine

Tarbijast kindlustusvõtjal on õigus sidevahendi teel sõlmitud kindlustuslepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul. Taganemistähtaeg algab kindlustuslepingu sõlmimise päevast või õigusaktides sätestatud asjakohase kindlustuslepingu eelse teabe esitamisest, kui teave on edastatud kindlustusvõtjale peale lepingu sõlmimist.

Taganemisavaldus on kättesaadav BTA veebilehel https://www.bta.ee/ee/contacts/lepingust-taganemine

Kindlustusvõtja võib esitada taganemisavalduse:

  1. saates allkirjastatud taganemisavalduse BTA meiliaadressile katkestused@bta.ee;
  2. saates allkirjastatud taganemisavalduse BTA filiaali postiaadressile Lõõtsa 2b, Tallinn 11415;
  3. esitades taganemisavalduse BTA kontoris.

Kui kindlustusvõtja taganeb kindlustuslepingust, tagastab BTA kindlustusvõtja taganemisavalduse kättesaamisel viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel, kõik kindlustusvõtjalt kindlustuslepingu alusel saadud tasud, v.a kui kindlustusvõtja kinnitab kindlustuslepingu sõlmimisel, et soovib lepingu kehtima hakkamist taganemistähtaja jooksul. Sellisel juhul on BTA-l õigus kindlustusmaksele jooksva kindlustusperioodi eest.

BTA võib loobuda kindlustusmakse tagastamisest, kui taganemistähtaja jooksul on toimunud kindlustusjuhtum ja BTA hüvitab tekkinud kahju.

Taganemisõigust ei kohaldata lühiajalistele kindlustuslepingutele kestusega vähem kui 30 päeva.

Lepingu ülesütlemine

Kindlustuslepingu ülesütlemine toimub poolte kokkuleppel või võlaõigusseaduses  nimetatud juhtudel (nt kindlustushuvi puudumine, kindlustusjuhtumi toimumine jm). BTA ei kohalda kindlustuslepingu ülesütlemisel asjaajamiskulusid ja leppetrahve. 

Kindlustuslepingut ei saa lõpetada tagasiulatuvalt. 

Kindlustuslepingu üles ütlemisel tagastab BTA kindlustusvõtjale proportsionaalse osa kindlustusmaksest, mis vastab ajale, kui kindlustuskaitse ei kehtinud. 

Lepingu üles ütlemise kohta tuleb esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus, millel on muuhulgas näidatud ülesütlemise alus, tagastamisele kuuluva  kindlustusmakse  saaja nimi ja arvelduskonto number.

BTA müügitöötaja saadava tasu liigid

BTA müügitöötaja töötasu koosneb põhitasust, müügi boonusest ja tulemustasust. Põhitasu suurus sõltub ametikoha kvalifikatsiooni tasemest, müügi boonuse suurus sõltub kindlustuslepingute müügist ja tulemustasu suurus sõltub BTA finantseesmärkide täitmisest.

Vaidluste lahendamine

Kindlustusvõtjal on võimalik esitada BTA tegevuse kohta kirjalik ja vabas vormis kaebus BTA kontoris aadressil Lõõtsa 2b, Tallinn; saates kirja BTA aadressile Lõõtsa 2b, 11415 Tallinn või e-posti aadressile bta@bta.ee.

Kindlustusvõtjal on õigus pöörduda kindlustusandjaga tekkinud vaidluse lahendamiseks kindlustuse lepitusorgani poole, mis tegutseb Eesti Kindlustusseltside Liidu juures (tel 667 1800, lepitus@eksl.ee, Mustamäe tee 46, Tallinn 10621). Lepitusasja lahendamine kindlustuslepitaja vahendusel on kliendile tasuta. Lepitusavaldus tuleb esitada ja menetlus toimub eesti keeles.

Tarbijaõiguste rikkumise korral, kui BTA-ga erimeelsusi lahendada ei õnnestu, võib kindlustusvõtja pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, nõuandetelefonil 620 1707, või esitada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tarbijate teeninduskeskkonna kaudu tarbijakaitseametile selgitustaotlus või teabenõue või tarbijakaebuste komisjonile avaldus kaebuse lahendamiseks. Kontaktandmed: Sõle 23a, 10614 Tallinn, info@ttja.ee

Kindlustusvõtjal on õigus esitada kaebus BTA tegevuse kohta Finantsinspektsioonile aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn. 
Kindlustuslepingutest tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole saavutatud kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Harju Maakohtus.

Kindlustusjuhtumist teavitamine

Kindlustusvõtja on kohustatud BTA-d viivitamatult teavitama kindlustusjuhtumist poliisil esitatud kontaktandmetele. Kindlustusjuhtumi toimumisel peab kindlustusvõtja tegutsema vastavalt õigusaktides ja lepingutingimustes sätestatud korrale ning olenevalt kindlustusjuhtumi iseloomust teavitama juhtunust politseid, päästeteenistust või muud vastavaid päästetöid või uurimist teostavat asutust.