Isikuandmete kaitse BTA-s

Teie privaatsus on meie jaoks oluline

Me mõistame, et teie isikuandmed on Teile väärtuslikud, mistõttu järgime konfidentsiaalsusnõudeid isikuandmete töötlemisel ja tagame nende ohutuse.

Seoses andmekaitse üldmääruse jõustumisega, oleme me oma isikuandmete töötlemise protsessi üle vaadanud ning avaldanud BTA uuendatud Privaatsuspoliitika, millega on Teil võimalik tutvuda siin.

Isikuandmete töötlemise eesmärk ja alused


Kindlustusteenus

Isikuandmete töötlemise kõige olulisem eesmärk on kindlustusteenuse osutamine - alates kindlustuspakkumuse ettevalmistamisest kuni kindlustuslepingu sõlmimiseni ja selle täitmiseni kindlustushüvitiste väljamaksmisel. Selle eesmärgi raames töötleme järgmiseid isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kindlustatud objektide andmed ja muud BTA-le esitatavad andmed, mis on olulised kindlustuslepingu sõlmimisel. Ühtlasi töödeldakse andmeid kindlustuslepingu kehtivusaja jooksul ning samuti nõuete käsitlemise protsessi käigus. Andmete täpsus on teie andmete turvalisuse seisukohalt oluline, mistõttu soovitame teil meiega ühendust võtta, et kinnitada oma andmete õigsust, eriti telefoni numbrit ja e-posti aadressi. Kõige turvalisem viis aga oma isiklike andmete kontrollimiseks ja privaatsusseadete haldamiseks on kasutada BTA kliendiportaali.

Riski juhtimine

BTA töötleb isikuandmeid ka riskijuhtimise raames pettusjuhtumite vältimiseks, klientide riskianalüüsi läbi viimiseks ja kaebuste käsitlemiseks.

Personalijuhtimine

Isikuandmeid töödeldakse inimressursside haldamise eesmärgil, et valida sobilikke kanditaate ja viia läbi hindamine, ja töölepingute sõlmimisel ning täitmisel.

BTA ja BTA koostööpartnerite eripakkumuste ettevalmistamine ja saatmine

Kliendi nõusoleku või kehtiva lepingu perioodi jooksul õigustatud huvi alusel töötleb BTA isiklikke andmeid loteriide ja küsimustike korraldamiseks ning eripakkumuste saatmiseks.

BTA õiguste ja õigustatud huvide täitmine ning kaitsmine

BTA töötleb andmeid selleks, et täita kindlustusalase teenuse osutamisega seotud kehtivaid õigusakte ning kaitsta enda ja klientide õigustatud huve, sealhulgas selleks, et pärast kindlustuspoliisi lõppemist saaksime esitada vastuse põhjendatud ja õigustatud taotlustele.

Kindlustusteenuse vahendamine

Isikuandmeid töödeldakse selleks, et sõlmida ja täita kindlustusvahendaja kaudu sõlmitud kindlustuslepinguid.

Statistika

BTA kogub kliendi kohta statistilisi andmeid, sh. kasutatud kindlustusteenuste ja esitatud kindlustusnõuete kohta. Andmete säilitamise perioodi lõppedes muudetakse isikuandmed anonüümseks ja edaspidi, statistika eesmärgil kasutatud andmete hulgas, isikuandmeid ei leidu.

Kellele ja kuhu me edastame Teie isikuandmeid


Isikuandmete saajate kategooriad

BTA-l võib kohalduva õiguse raames edastada Teie isikuandmed järgmistele isikutele:

 • VIG grupi ettevõtetele isikuandmete töötlemiseks, mis vastavad BTA poolt määratud eesmärkidele.
 • Isikutele, kellega BTA teeb lepingu alusel koostööd, eesmärgiga sõlmida kindlustuslepinguid või säilitada nende lepingute kehtivus ja otstarve, kuid ainult eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses.
 • Isikutele, kes pakuvad BTA-le krediidihaldusteenuseid, kuid ainult eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses.
 • Finantsteenuste pakkujatele, kelle kasuks on sõlmitud Teiega kindlustusleping, et edastada neile teavet kindlustuslepingu tingimuste, kindlustuslepingu kehtivuse ja kindlustusnõuete kohaldamise kohta, kuid ainult eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses.
 • LKF infosüsteemile RELIKA, mida haldab LKF, kuid vastavate andmete täpsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse eest vastutavad MNT ja BTA, kes on andmed MNT-le saatnud ja seda ulatuses, nagu on kirjas vastavas seaduses, mis reguleerib mootorsõidukite omaniku kohustusliku tsiviilvastutuskindlustuse valdkonda.
 • Teistele partneritele, kes on BTA-ga seotud mitmete teenuste pakkumisega nagu näiteks arhiveerimine ja postiteenused, kuid ka nendele, kes Teile teenuseid osutavad – meditsiiniasutused, spordiklubid, apteegid, prillipoed.

Isikuandmete töötlemise geograafiline ulatus

BTA võib isikuandmeid töödelda vastavalt kohalduvale õigusele Eestis ja teistes EL/EMP liikmesriikides või väljaspool EL/EMP piirkonda. Isikuandmeid võib edastada ja töödelda väljaspool EL/EMP-d, kui selleks on õiguslik alus ja kasutusele on võetud vastavad turvameetmed, et säilitada isikuandmete kaitse Eestiga samaväärsel tasemel.

Kui kaua me säilitame Teie isikuandmeid


Isikuandmeid töödeldakse senikaua, kuni see on vajalik. Säilitustähtaeg on õigustatud, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest:

 • Teie ja BTA vahel on kehtiv leping;
 • isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratletud seaduses;
 • vajadus teostada ja kaitsta BTA õiguseid ja õigustatud huvi.

Juhul kui isikuandmete töötlemine ei ole seotud BTA õiguste ja kohustustega, võite seaduses sätestatud ulatuses vaidlustada oma isikuandmete töötlemist, teavitades sellest BTA-d.

Teie õigused


BTA hoolitseb selle eest, et järgmised õigused oleksid Teile tagatud:

 • Õigus tutvuda oma andmetega
  BTA tagab Teile võimaluse tutvuda oma isikuandmetega, mida töödeldakse.
 • Õigus oma andmete parandamisele
  Kui BTA saab Teilt põhjendatud taotluse oma andmete muutmiseks, muudab BTA viivitamatult ebaõiged andmed ja/või täiendab ebatäielikke isiklikke andmeid, võttes arvesse töötlemise eesmärke.
 • Õigus vaidlustada nõusolekul põhinevat isikuandmete töötlemist
  BTA annab Teile võimaluse võtta tagasi nõusolek, mille ta oli isikuandmete töötlemiseks andnud, ja BTA lõpetab Teie isikuandmete töötlemise koheselt, kui vastav taotlus on BTA-ni jõudnud.
 • Õigus andmete kustutamisele ehk õigus olla unustatud
  BTA kustutab põhjendatud taotluse alusel Teie isikuandmed, näiteks juhul, kui Te võtate tagasi nõusoleku, mille alusel Teie isikuandmeid töödeldi. Teie taotlus aga ei ole põhjendatud juhul kui selliste isikuandmete töötlemine, mille kustutamist Te soovite, on BTA-s vajalik muudel õiguslikel alustel, näiteks lepingulisi kohustuste täitmiseks või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
 • Õigus andmete ülekandmisele
  BTA annab Teie taotluse alusel võimaluse saada endale kirjalikult või mõnes muus laialdaselt kasutatavas elektroonilises formaadis enda isikuandmed, mille Te olete ise BTA-le andunud või mida nõusoleku või lepingu täitmise alusel töödeldakse.
 • Õigus esitada järelevalveasutusele kaebus
  Teil on õigus esitada riiklikule andmeinspektsioonile isikuandmete kasutamise kohta kaebus, kui Te leiate, et BTA rikub isikuandmete töötlemisel temale kohalduva õiguse alusel määratud õiguseid ja huve.

Profileerimine, isiklikud pakkumised ja automatiseeritud otsuste tegemine


Profileerimine on automaatne isikuandmete töötlemine, mida kasutatakse automatiseeritud otsuste tegemiseks ja otseturunduslikel eesmärkidel.

BTA töötleb isikuandmeid eesmärgil saata Teile sobivaid pakkumisi. Kui Te pole pakkumustest ja reklaamist keeldunud, on BTA-l õigus töödelda Teie isikuandmeid, et koostada Teile üldiseid ja personaalseid pakkumusi.

BTA tagab Teie valikuvabaduse ning vahendid privaatsussätete haldamiseks.

Kontaktandmed isikuandmete töötlemisel


Klient võib võtta ühendust BTA-ga seoses nõusoleku tagasivõtmise, küsimuste, Teie õiguste teostamise ja isikuandmete töötlemisega seonduvate kaebustega.

 • Te võite saata kirja e-posti aadressile bta@bta.ee või saata aadressile Lõõtsa 2b, 11415, Tallinn, Eesti.
 • BTA andmekaitse kontaktandmed: andmekaitse@bta.ee või postiaadress Lõõtsa 2b, 11415, Tallinn, Eesti, täpsustusega – andmekaitse kontaktisik.